Zarządzanie nieruchomościami

Profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami,
Prowadzenie księgowości,
Doradztwo techniczne w sprawach budynku,
Obsługa prawna nieruchomości

OFERTA O ZARZĄDZANIE/ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ

Firma Domex Nieruchomości w Świnoujściu, przedstawia poniżej ofertę na zarządzanie/administrowanie nieruchomością wspólną:

 1. Powierzenie zarządzania/administrowania nieruchomością odbywa się na podstawie umowy określającej obowiązki zarządcy/administratora i wzajemne zobowiązania stron. Wysokość wynagrodzenia zarządcy/administratora ustalona zostaje w umowie.
 2. Konto bankowe Wspólnoty – wszystkie rozliczenia Wspólnota prowadzi za pośrednictwem własnego rachunku bankowego. Zarząd Wspólnoty jest dysponentem konta bankowego Wspólnoty.
 3. Wspólnota określa w uchwale zasady ewidencji przychodów i kosztów.
  Księgowość Wspólnoty prowadzona jest zgodnie z ustawą o rachunkowości, z wykorzystaniem najnowszych systemów komputerowym, zapewniających aktualność i przejrzystość zapisów.
 4. Okresowe nadwyżki środków finansowych lokowane są, na rachunku wspólnoty, w postaci oprocentowanych lokat terminowych.
 5. Dochody i wydatki Wspólnoty, w tym wydatki na remonty, zostają określone w uchwale o wysokości zaliczki na koszty zarządzania nieruchomością wspólną oraz w rocznym planie gospodarczym, uchwalanym przez zebranie właścicieli lokali. Wydatki na remonty są pokrywane z wyodrębnionego Funduszu Remontowego Wspólnoty.
 6. Współpracujemy z podmiotami przeprowadzającymi przeglądy 5-letnie i roczne przeglądy techniczne wymagane ustawą Prawo budowlane, których profesjonalizm gwarantuje rzetelną ocenę stanu nieruchomości.
 7. Właściciele lokali są informowani przez administratora o wysokości opłat, w przypadku każdej zmiany obowiązującej stawki, dotyczącej zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną i opłat rozliczanych wspólnie ,,media” (centralne ogrzewanie, ciepła i zimna woda, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości).
 8. Opłat właściciele mogą dokonywać na podstawie stałych zleceń bankowych, bądź comiesięcznie za pośrednictwem poczty lub banku. Powyższe wpłaty podlegają z końcem roku rozliczeniu w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 9. Regulamin porządku domowego, normujący zasady korzystania z nieruchomości wspólnej jest aprobowany przez właścicieli lokali.
 10. Utrzymaniem porządku i czystości zajmują się wyspecjalizowane firmy posiadająca doświadczenie w tego typu usługach.
 11. Nieruchomość jest ubezpieczona od ognia i innych zdarzeń losowych a Wspólnota od odpowiedzialności cywilnej we współpracy z wyspecjalizowanym w rynku ubezpieczeń nieruchomości brokerem.

Ponadto do obowiązków administratora należałyby następujące czynności:

 1. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach,
 2. Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
 3. Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
 4. Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku, czystości pomieszczeń, urządzeń budynków służących do wspólnego użytku właścicieli lokali i innych terenów wspólnych,
 5. Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
 6. Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości-ochrona obiektów (inne zewnętrzne usługi zgodne z Państwa życzeniem),
 7. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku,
 8. Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków,
 9. Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań właścicieli nieruchomości,
 10. Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów finansowo- rzeczowych) oraz korekt tych planów,
 11. Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych, o których mowa w pkt.10,
 12. Prowadzenie odpowiedniej księgowości przy pomocy programu komputerowego,
 13. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 14. Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach,
 15. Analizowanie, windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,
 16. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali,
 17. Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyt liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów odbywałoby się razy w roku, chyba że właściciele postanowią inaczej) oraz funduszu remontowego.

Z wyrazami szacunku

Katarzyna Jackowska